Ułatwienia dostępu

Statut Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy postanowieniem z dnia 06.05.1993 w zgodzie z aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Szczecinie z dnia 20.05.1991 Nr 2519/1991.

2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.

 

 

§ 2

Celem Fundacji jest dofinansowanie oraz prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji i leczenia osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

 

§ 3

Cele swoje Fundacja realizuje w szczególności poprzez:

a) wyszukiwanie i rejestrowanie chorych na schorzenia nerwowo-mięśniowe, zwanych dalej Podopiecznymi Fundacji, na terenie jej działania;

b) organizowanie, finansowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych i rehabilitacyjno-szkoleniowych;

c) organizowanie, finansowanie i prowadzenie opieki i rehabilitacji leczniczej;

d) pomoc w leczeniu, zaopatrzenie w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno-leczniczy i pomocniczy, pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjno-leczniczego i pomocniczego;

e) organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla Podopiecznych Fundacji i członków ich rodzin;

f) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, konsultacji oraz prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie leczenia i rehabilitacji w schorzeniach nerwowo mięśniowych;

g) organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia, uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianie publikacji, ulotek informacyjnych wydawanych przez instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

h) inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami, organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi;

i) doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

j) prowadzenie działalności rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

k) organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym prowadzenie różnych form kształcenia;

l) prowadzenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej i usług transportowych;

ł) dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się;

m) organizowanie, dofinansowywanie i prowadzenie działań wspierających opiekunów faktycznych Podopiecznych Fundacji, w szczególności poradnictwa specjalistycznego, pobytów wytchnieniowych, rekreacji, rehabilitacji i leczenia;

n) wspieranie i promowanie realizacji autorskich projektów oraz twórczości indywidualnej Podopiecznych Fundacji.

 

§ 4

Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych Fundacji.

 

§ 5

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatną i odpłatną.

2. Działalność odpłatną Fundacja prowadzi w przedmiocie opisanym w § 3 lit. b,c,f,j,k,l,m

3. Wszystkie środki uzyskane z działalności odpłatnej będą przeznaczone na realizację celów statutowych.

 

 

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

 

 

Rozdział II

Władze fundacji

 

§ 7

Władzami Fundacji są:

a/ Rada Fundacji

b/ Zarząd Fundacji

 

§ 8

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach: inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych oraz nadzorczych najwyższą władzą Fundacji.

2. Pierwszą Radę Fundacji wybierają spośród siebie fundatorzy założyciele.

3. Kolejne zmiany w składzie osobowym Rady dokonywane są przez Radę.

4. Rada Fundacji składa się co najmniej z 5 osób, w tym wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

5. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

6. Rada Fundacji:

a) zbiera się co najmniej raz w roku,

b) zwoływana jest przez Zarząd Fundacji,

c) termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd i podaje do wiadomości co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

7. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) wybór Zarządu,

b) uchwalanie programu działania i budżetu,

c) przyjmowanie sprawozdań z działalności i z realizacji budżetu w minionym roku,

d) podejmowanie uchwał w przedmiocie statutu i jego zmian oraz rozwiązania Fundacji,

e) rozstrzyganie wszelkich sporów wewnątrzorganizacyjnych Fundacji,

f) dokonywanie zmian w swoim składzie,

g) powołuje oddziały i terenowe jednostki organizacyjne Fundacji na terenie kraju lub poza granicami oraz określa zasady ich funkcjonowania.

8. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Zarząd zobowiązany jest zwołać, jeżeli:

a) zażąda tego co najmniej 1/5 ogółu członków Rady,

b) w składzie Zarządu pozostanie 2 lub mniej osób.

 

§ 9

1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Zarząd Fundacji prowadzi działalność Fundacji w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Fundacji, a w szczególności:

a) realizuje uchwały Rady;

b) reprezentuje Fundację na zewnątrz;

c) przygotowuje projekty programu działania i budżetu;

d) realizuje program działania i dysponuje funduszami Fundacji w granicach określonych budżetem;

e) pracuje według uchwalonego regulaminu;

f) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze;

g) prowadzi politykę kadrową w Fundacji w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;

h) może w drodze uchwały udzielić pełnomocnictw dla osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów do reprezentowania Fundacji w ramach projektu i określić zasady dysponowania funduszami w ramach budżetu konkretnego projektu lub zadania;

i) określa zasady zwrotu kosztów lub wynagrodzenia dla członków Rady z uwzględnieniem zapisów zawartych w § 8 pkt 5 lit. c.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Prezes jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

6. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji i reprezentowania na zewnątrz upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo z zastrzeżeniem § 9 pkt 5 i § 12 pkt 6.

 

 

 

Rozdział III

Zasady organizacyjne

 

§ 10

Uchwały i postanowienia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 11

Wszystkie władze Fundacji są wybierane z nieograniczonej liczby kandydatów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Wszystkie wybory są tajne, o ile Rada nie postanowi inaczej.

 

 

Rozdział IV

Majątek fundacji

 

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski. Na który składają się wkłady przekazane przez fundatorów zgodnie z ich oświadczeniem, o którym mowa w §1 pkt.1.

2. Dochodami Fundacji są:

a) darowizny, spadki, dotacje, zapisy i subwencje,

b) dochody ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,

c) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,

d) dywidendy z akcji i z udziałów,

e) odsetki od lokat, obligacji i innych papierów wartościowych.

3. Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych.

4. Majątkiem zarządzają powołane do tego organy Fundacji na mocy niniejszego Statutu.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

6. Wszelkie zobowiązania finansowe wynikające z gospodarki finansowej, jak czeki i inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych podpisuje dwóch członków Zarządu.

7. Fundacja wszelkie wpływy przeznacza na realizację celów statutowych. Zabrania się w szczególności:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 13

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 19, poz. 82 z późn. zm.).

4. Rada przekazuje majątek pozostały po likwidacji Fundacji organizacjom bądź instytucjom o celach statutowych zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.

5. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się decyzji właściwego Sądu Rejestrowego o uchyleniu statutu 25 listopada 2021 roku i przyjęciu statutu w treści z dnia 04 lipca 2022 roku.

 

Załączniki:

Statut Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl