Ułatwienia dostępu

Klauzula informacyjna RODO

Co to jest RODO

 

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Cel wprowadzenia RODO

 

W założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów. Zmiana przepisów pozwoli na to, aby przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE były jednolite.

 

Kto jest Administratorem Danych Osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego z siedzibą w Szczecinie, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, tel. +48 91 489 42 51, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020975, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 852-11-32-866 oraz numerem REGON: 810419025.

 

Kim jest Inspektor Ochrony Danych i jak się z nim kontaktować

 

Inspektor Ochrony Danych to osoba wspierająca Administratora Danych Osobowych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe w Fundacji

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego działa w obszarze pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przetwarza dane osobowe do działań zgodnych ze swoim Statutem. Celem jest udzielenie pomocy Podopiecznemu w zależności od dostępnych środków i możliwości. Szczegółowe cele zawarte są w Statucie Fundacji.

 

Ponadto Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego przetwarza dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W szczególności dotyczy to przetwarzania danych osobowych w celach informacyjnych, np. o spotkaniach, konferencjach, sympozjach, czy nowych projektach Fundacji.

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań dot. udzielenia pomocy Podopiecznemu, informowanie Podopiecznego o stanie środków zgromadzonych na rachunku Fundacji, informowania o planowanych spotkaniach i projektach organizowanych przez Fundację na rzecz Podopiecznych.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem wpisania osoby do grona Podopiecznych Fundacji. Ankieta Podopiecznego nie zawierająca podpisu uniemożliwia zapisanie osoby do Fundacji. Takie dokumenty są niszczone.

 

W zakresie danych osobowych o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego przetwarza dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody Podopiecznego.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

1. Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO

Prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Fundacja przetwarza dane osobowe. Aby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie tym samym nie naruszyć praw innych osób, Fundacja może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

 

2. Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO

Prawo do poprawienia danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzane dane są nieprawidłowe. To również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących konkretnej osoby. Osoba ta ma prawo żądać, aby jej dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

 

4. Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO

Prawo do przenoszenia danych oznacza prawo otrzymania w ustrukturyzowanym formacie danych osobowych, które zostały dostarczone Fundacji. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Fundacja przesłała dane osobowe innemu, wskazanemu przez Podopiecznego, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

5. Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO

Prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich było prawo ich przetwarzania,
  • cofnięto zgodę na przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Fundacja je przetwarzała,
  • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Fundacja nie posiada innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pomimo, że prawo do bycia zapomnianym zostało wykonane, Fundacja może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Fundacji (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 

6. Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania. Sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych oznacza rezygnację z otrzymywania informacji o spotkaniach i projektach Fundacji. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Fundacja nie będzie już przetwarzała danych osobowych w tym celu.

 

Wniosek w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

  • osobiście w Biurze Fundacji,
  • elektronicznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • listownie na adres: Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin.

 

We wniosku należy napisać, czego się żąda (np. "Żądam dostępu do...") oraz podać dane, na podstawie których będzie można zidentyfikować osobę wnioskującą (imię, nazwisko, adres).

 

Gdzie można wnieść skargę, w związku z naruszeniem praw dot. przetwarzania danych osobowych

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl